Home

Otče náš…

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. vzniklo na základe potreby reevanjelizácie kresťanov v strednom veku na Slovensku.

Občianske združenie JP2 dostalo dôveru Rehole menších bratov – Františkánov, a od 13. marca 2013 dostalo do správy budovu bývalého františkánskeho kláštora v Beckove. Občianske združenie zastupuje Rada (4 zvolení členovia o.z.) a Rehoľu reprezentuje duchovný správca Centra novej evanjelizácie.

Vzájomnou spoluprácou sa realizuje Nová evanjelizácia vyplývajúca z II. Vatikánskeho koncilu, o ktorej hovorí aj Biskupská synoda zvolaná Benediktom XVI na jeseň roku 2012.

Našou víziou je:

  • pomôcť objaviť kresťanom vlastnú identitu Otcovho syna a dcéry, kráľovského dieťaťa so všetkými jeho právami a privilégiami
  • prinášať uzdravenie a slobodu Božím deťom
  • rozvíjať každodennú angažovanosť kresťanov na miestnej i všeobecnej úrovni v Cirkvi i mimo nej