Home

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. vzniklo na základe potreby reevanjelizácie kresťanov v strednom veku na Slovensku.

Občianske združenie JP2 dostalo dôveru rehole Františkánov, zastúpených provinciálnym ministrom Jeremiášom Danielom Kvakom, a od 13. marca 2013 dostalo do správy budovu bývalého františkánskeho kláštora v Beckove. Duchovnou správou Centra bol poverený o. Leopold Jaroslav Jablonský.

A tak sa tu spája potreba Novej evanjelizácie vyplývajúca z II. Vatikánskeho koncilu, o ktorej hovorí aj Biskupská synoda zvolaná Benediktom XVI na jeseň roku 2012.

Našou víziou je:

  • pomôcť objaviť kresťanom vlastnú identitu Otcovho syna a dcéry, kráľovského dieťaťa so všetkými jeho právami a privilégiami
  • prinášať uzdravenie a slobodu Božím deťom